PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

 

1. Splošne določbe

 

Organizator nagradne igre TTN AVTO d.o.o. (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra poteka od 10. januarja do vključno 31. januarja 2024 na družabnem
omrežju Facebook na naslovu
https://www.facebook.com/ttn.avto

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s
Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme
organizator nagradne igre.

 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične
osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v
nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook
strani
https://www.facebook.com/ttn.avto ali pa so že pridruženi, ter so
izpolnili navodila, ki jih nagradna igra zahteva.

 

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

 

Všečkajte in delite Facebook stran TTN AVTO, označite dva prijatelja v
komentarjih ter delite objavo. Z opravljenimi vsemi pogoji sodelujete v žrebu
za E-vinjeto.

 

V četrtek, 1.2.2024 se nagradna igra konča in v ponedeljek 5.2.2024 bomo
razglasili 1 naključnega nagrajenca, ki prejme E-vinjeto.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko
objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na
Facebook strani
https://www.facebook.com/ttn.avto

 

 

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

 

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/ttn.avto

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh
(3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško
ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in davčno
številko.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava
nagrade ni mogoča.

 Nagrada:

Letna E-vinjeta

 

5. Davki in akontacija dohodnine

 

Plačilo vseh davkov od nagrad
(vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od
vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo za ostale nagrade in
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z
veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske
odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči
nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime
in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in
davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne
odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V
skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do
vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo
dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost
nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli
obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni
odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi
nagradami.

 

6. Odgovornost

 

Organizator ne nosi nobene
odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi
spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli
nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je
organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo
nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno
pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator
prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti
za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja
nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno
strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje
družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge
nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali
nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali
nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe
storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja
sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev
obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno
nastalo škodo.

 

7. Pravila nagradne igre

 

S sodelovanjem v nagradni igri
udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da
bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora
ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih
drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na
https://ttn.si/nagradna-igra/

Organizator si pridržuje pravico
sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo
organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani
https://www.facebook.com/ttn.avto

Vse pritožbe in reklamacije rešuje
organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator
zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

 

Organizator bo osebne podatke
uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo
dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki,
ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali
kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije,
razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.